Masteri Lumiere Riverside Layouts

LUMIERE RIVERSIDE EAST TOWER

Lumiere Riverside East Tower Floor 8 Master Plan
Mặt bằng dự án căn hộ chung cư Masterise Lumière Riverside Quận 2 Đường Xa Lộ Hà Nội chủ đầu tư Masterise Homes
Lumiere Riverside East Tower Floors 9-10 Master Plan
Lumiere Riverside East Tower Floors 11-18, 20-32 Master Plan
Lumiere Riverside East Tower Floor 19 Master Plan

LUMIERE RIVERSIDE WEST TOWER

Mặt bằng dự án căn hộ chung cư Masterise Lumière Riverside Quận 2 Đường Xa Lộ Hà Nội chủ đầu tư Masterise Homes
Lumiere Riverside West Tower Floor 7 Master Plan
Lumiere Riverside West Tower Floor 8 Master Plan
Lumiere Riverside West Tower, Floor 9-11, 13-21, 23-30 Master Plan
Lumiere Riverside West Tower Floor 12,22 Master Plan
Lumiere Riverside West Tower Floor 31 Master Plan
Lumiere Riverside West Tower Floor 32 Master Plan
Lumiere Riverside West Tower Floor 33-40 Master Plan

STANDARD LAYOUT TYPES WEST TOWER FLOOR 7

Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 5 tầng 7
Lumiere Riverside 1 Bedroom Layout Type 05 – Floor 7
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 10 tầng 7
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 10 – Floor 7
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 11, 12 tầng 7
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 11,12 – Floor 7
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 1, 8 tầng 7
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 01,08 – Floor 7
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 3 tầng 7
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 03 – Floor 7
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 6 tầng 7
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 06 -Floor 7
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 4 tầng 7
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 04 – Floor 7
Thiết kế căn hộ 3PN – căn số 2, 7, 9, 13 tầng 7
Lumiere Riverside 3 Bedroom Layou Type 02,07,09,13 – Floor 7

STANDARD LAYOUT TYPE WEST TOWER FLOOR 8

Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 5 tầng 8
Lumiere Riverside 1 Bedroom Type 05 – Floor 8
Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 8 tầng 8
Lumiere Riverside 1 Bedroom Layout Type 08 – Floor 8
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 6, 7 tầng 8
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 06,07 – Floor 8
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 14 tầng 8
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 14 – Floor 8
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 4, 9 tầng 8
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 04,09 – Floor 8
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 1, 12 tầng 8
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 01,02 – Floor 8
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 3, 10 tầng 8
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 03,10 – Floor 8
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 15, 16 tầng 8
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 15,16 – Floor Plan
Thiết kế căn hộ 3PN – căn số 2, 11, 13, 17 tầng 8
Lumiere Riverside 3 Bedroom Layout type 02,11,13,17 – Floor 8

STANDARD LAYOUT TYPE WEST TOWER FLOORS 9-11,13-21,23-30

Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 5 tầng 9-11, 13-21, 23-30
Lumiere Riverside 1 Bedroom Apartment Layout Type 05 – Floor 9-11,13-21,23-30
Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 10 tầng 9-11, 13-21, 23-30
Lumiere Riverside 1 Bedroom Layout Type 10 – Floor 9-11,13-21,23-30
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 7, 8 tầng 9-11, 13-21, 23-30
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 07,08 – Floor 9-11,13-21,23-30
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 16 tầng 9-11, 13-21, 23-30
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 16 – Floor 9-11,13-21,23-30
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 4, 11 tầng 9-11, 13-21, 23-30
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 04,11 – Floor 9-11,13-21,23-30
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 1, 14 tầng 9-11, 13-21, 23-30
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 01,04 – Floor: 9-11,13-21,23-30
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 3, 12 tầng 9-11, 13-21, 23-30
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 03,12 – Floor: 9-11,13-21,23-30
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 17, 18 tầng 9-11, 13-21, 23-30
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 17,18 – Floor: 9-11,13-21,23-30
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 6, 9 tầng 9-11, 13-21, 23-30
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 06,09 – Floor: 9-11,13-21,23-30
Thiết kế căn hộ 3PN – căn số 2, 13, 15, 19 tầng 9-11, 13-21, 23-30
Lumiere Riverside 3 Bedroom Layout Type: 02,13,15,19 – Floor 9-11,13-21,23-30

STANDARD LAYOUT TYPE WEST TOWER FLOOR 12,22

Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 4 tầng 12, 22
Lumiere Riverside 1 Bedroom Layout Type: 04 – Floor 12,22
Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 9 tầng 12, 22
Lumiere Riverside 1 Bedroom Layout Type 09 – Floor 12,22
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 6, 7 tầng 12, 22
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 06,07 – Floor: 12,22
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 14 tầng 12, 22
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 14 – Floor: 12,22
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 15, 16 tầng 12, 22
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 15,16 – Floor 12,22
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 2, 11 tầng 12, 22
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type 02,11 – Floor 12,22
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 3, 10 tầng 12, 22
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 03,10 – Floor 12,22
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 5, 8 tầng 12, 22
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 05,08 – Floor: 12,22
Thiết kế căn hộ 3PN – căn số 1, 12, 13, 17 tầng 12, 22
Lumiere Riverside 3 Bedroom Layout Type: 01,12,13,17 – Floor 12,22

STANDARD LAYOUT TYPE WEST TOWER FLOOR 31

Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 4 tầng 31
Lumiere Riverside 1 Bedroom Layout Type: 04 – Floor 31
Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 9 tầng 31
Lumiere Riverside 1 Bedroom Layout Type: 09 – Floor 31
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 6, 7 tầng 31
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 06,07 – Floor 31
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 14 tầng 31
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 14 – Floor 31
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 1, 12 tầng 31
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 01,12 – Floor: 31
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 15, 16 tầng 31
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 15,16 – Floor 31
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 5, 8 tầng 31
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 05,08 – Floor 31
Thiết kế căn hộ 3PN – căn số 2, 11, 13, 17 tầng 31
Lumiere Riverside 3 Bedroom Layout Type: 02,11,13,17 – Floor 31
Thiết kế căn hộ 3PN – căn số 3, 10 tầng 31
Lumiere Riverside 3 Bedroom Layout Type: 03,10 – Floor 31

STANDARD LAYOUT TYPE WEST TOWER FLOOR 32

Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 3 tầng 32
1 Bedroom Layout Type: 03 – Floor 32
Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 8 tầng 32
Lumiere Riverside 1 Bedroom Layout Type: 08 – Floor 32
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 5, 6 tầng 32
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout type: 05,06 – Floor 32
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 12 tầng 32
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 12 – Floor 32
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 13, 14 tầng 32
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 13,14 – Floor 32
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 4, 7 tầng 32
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 04,07 – Floor 32
Thiết kế căn hộ 3PN – căn số 1, 10, 11, 15 tầng 32
Lumiere Riverside 3 Bedroom Layout Type: 01,10,11,15 – Floor 32
Thiết kế căn hộ 3PN – căn số 2, 9 tầng 32
Lumiere Riverside 3 Bedroom Layout Type: 02,09 – Floor 32

STANDARD LAYOUT TYPE WEST TOWER FLOOR 33-40

Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 4 tầng 33-40
Lumiere Riverside 1 Bedroom Layout Type: 04 – Floor 33-40
Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 9 tầng 33-40
Lumiere Riverside 1 Bedroom Layout Type: 09 – Floor 33-40
Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 6-7 tầng 33-40
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 06,07 – Floor 33-40
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 14 tầng 33-40
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 14 – Floor 33-40
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 15, 16 tầng 33-40
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 15,16 – Floor 33-40
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 1, 12 tầng 33-40
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 01,12 – Floor 33-40
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 5, 8 tầng 33-40
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 05,08 – Floor 33-40
Thiết kế căn hộ 3PN – căn số 2, 11, 13, 17 tầng 33-40
Lumiere Riverside 3 Bedroom Layout Type: 02,11,13,17 – Floor 33-40
Thiết kế căn hộ 3PN – căn số 3, 10 tầng 33-40
Lumiere Riverside 3 Bedroom Layout Type: 03,10 – Floor 33-40
Căn hộ ghép loại 1 tháp Lumière West
Lumiere Riverside West Tower Linkable Unit Floor Plan
Căn hộ ghép loại 2 tháp Lumière West
Lumiere Riverside West Tower Linkable Unit Floor Plan

STANDARD LAYOUT TYPE EAST TOWER FLOOR 8

Thiết kế căn hộ 1PN - căn số 1 tầng 8
Lumiere Riverisde 1 Bedroom Layout Type: 01 – Floor 8
Thiết kế căn hộ 1PN - căn số 8 tầng 8
Lumiere Riverside 1 Bedroom Layout Type: 08 – Floor 8
Thiết kế căn hộ 1PN - căn số 5, 6 tầng 8
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 05,06 – Floor 8
Thiết kế căn hộ 2PN - căn số 12, 13 tầng 8
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 12,13 – Floor 8
Thiết kế căn hộ 2PN - căn số 2 tầng 8
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 02 – Floor: 8
Thiết kế căn hộ 2PN - căn số 9 tầng 8
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 09 – Floor 8
Thiết kế căn hộ 2PN - căn số 4, 7, 10 tầng 8
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 04,07,10 – Floor 8
Thiết kế căn hộ 3PN - căn số 3 tầng 8
Lumiere Riverside 3 Bedroom Layout Type: 03 – Floor 8
Thiết kế căn hộ 3PN - căn số 11, 14 tầng 8
Lumiere Riverside 3 Bedroom Layout Type: 11,14 – Floor 8

STANDARD LAYOUT TYPE EAST TOWER FLOOR 9-10

Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 1 tầng 9-10
Lumiere Riverside 1 Bedroom Layout Type: 01 – Floor 9-10
Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 8 tầng 9-10
Lumiere Riverside 1 Bedroom Layout Type: 08 – Floor 9-10
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 5, 6, 12, 13 tầng 9-10
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 05,06,12,13 – Floor 9-10
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 2 tầng 9-10
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 02 – Floor 9-10
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 9 tầng 9-10
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 09 – Floor 9-10
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 4, 7, 10 tầng 9-10
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 04,07,10 – Floor 9-10
Thiết kế căn hộ 3PN – căn số 3, 11, 14 tầng 9-10
Lumiere Riverside 3 Bedroom Layout Type: 03,11,14 – Floor 9-10

STANDARD LAYOUT TYPE EAST TOWER FLOOR 11-18, 20-32

Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 1 tầng 11-18, 20-32
Lumiere Riverside 1 Bedroom Layout Type: 01 – Floor 11-18, 20-32
Thiết kế căn hộ 1PN – căn số 8 tầng 11-18, 20-32
Lumiere Riverside 1 Bedroom Layout Type: 08 – Floor 11-18-20-32
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 5, 6, 12, 13 tầng 11-18, 20-32
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout type: 05,06,12,13 – Floor: 11-18, 20-32
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 2 tầng 11-18, 20-32
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 02 – Floor 11-18, 20-32
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 9 tầng 11-18, 20-32
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 09 – Floor 11-18, 20-32
Thiết kế căn hộ 2PN – căn số 4, 7, 10 tầng 11-18, 20-32
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 04,07,10 – Floor 11-18, 20-32
Thiết kế căn hộ 3PN - căn số 3, 11, 14 tầng 11-18, 20-32
Lumiere Riverside 3 bedroom Layout Type: 03,11,14 – Floor 11-18, 20-32

STANDARD LAYOUT TYPE EAST TOWER FLOOR 19

Thiết kế căn hộ 2PN - căn số 3, 4, 8, 9 tầng 19
Lumiere Riverside 2 bedroom Layout Type: 03,04,08,09 – Floor 19
Thiết kế căn hộ 2PN - căn số 2, 5, 6 tầng 19
Lumiere Riverside 2 Bedroom Layout Type: 02,05,06 – Floor 19
Thiết kế căn hộ 3PN - căn số 1, 7, 10 tầng 19
Lumiere Riverside 3 bedroom Layout Type: 01,07,10 – Floor 19
Căn hộ ghép loại 1 tháp Lumière East
Linkable Unit East Tower Type 1
Căn hộ ghép loại 2 tháp Lumière East
Linkable Unit East Tower Type 2
Căn hộ ghép loại 3 tháp Lumière East
Linkable Unit East Tower Type 3
Căn hộ ghép loại 4 tháp Lumière East
Linkable Unit East Tower Type 4

Compare listings

Compare